Demokrati och integration

Demokrati och integration
Centerpartiets vision är ett öppet, varmt och mångkulturellt Borås, en kommun som präglas av mångfald och valfrihet, där alla människor känner delaktighet och ges möjligheter att växa. Ett samhälle som värnar demokratiska värdegrunder – humanism, demokrati, rättvisa, respekt och tolerans. Alla former av främlingsfientlighet ska motverkas i syfte att uppnå en allmän förståelse och acceptans.

Integration och skapande av ett konkurrensstarkt mångkulturellt Borås
Sjuhäradsbygden har historiskt sett en lång tradition av invandring. Utan denna invandring hade den industriella utvecklingen inte varit möjlig. Varje invandrare som kommer till Borås ska genom att ses som en tillgång och ges möjlighet att integreras i samhället samt ges förutsättningar att bidra till tillväxt och utveckling. Sveriges demografiska utveckling medför att landet för att kunna finansiera en hållbar tillväxt och välfärd har stora behov av såväl arbetskraft som mångkulturell kunskap.
Centerpartiet verkar för att människor respekteras oavsett bakgrund och känner sig delaktiga i samhället, utan att tvingas ge avkall på sin identitet. Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället och bygger på en ömsesidig förståelse.
Centerpartiet vill verka för att såväl samhälle som företag mer aktivt deltar i arbetet med integration, exempelvis genom att skapa mötesplatser och fadderskap för invandrare.

 Centerpartiet i Borås

 • Vill värna allas lika rättigheter och skyldigheter
 • Arbetar för att motverka alla former av främlingsfientlighet
 • Eftersträvar en likvärdig utveckling i hela kommunen enligt principen stad och land, hand i hand
 • Vill skapa goda förutsättningar för att skapa en attraktiv grön landsbygd
 • Vill stimulera och stärka stödet till den ideella sektorn, frivillighets- och föreningsverksamheten
 • Vill stimulera samhälle och företag att mera aktivt medverka i integrationsprocessen
 • Verkar för att mångkulturen tas tillvara som en berikande resurs och en tillväxtfaktor
 • Vill stimulera en positiv integrationsverksamhet och verka för att skapa ett konkurrenskraftigt, dynamiskt och mångkulturellt Borås
 • Vill bidra till att nödvändiga åtgärder för jämställdhet mellan könen – en förutsättning för frihet – genomförs

 

Demokrati
Centerpartiet vill skapa en politisk organisation och en förvaltningsorganisation som är effektiv och skapar förutsättningar för att ge invånarna bästa möjliga kommunala service och likabehandling inom hela Borås stad.
Centerpartiet ser det som en viktig uppgift att tillvarata enskilda människors, föreningars, byalags och lokala utvecklingsgruppers vilja och önskemål om förbättringar av samhällsstrukturen. Makten ska byggas underifrån, alla människor ska vara delaktiga i och ansvariga för gemensamma angelägenheter.
Centerpartiet vill värna och vidareutveckla demokrati- och integrationsplattformar i kommundelarna såsom Framtid Sjöbo, Vi på Hässleholmen och Vårt Norrby. Inom dessa verksamheter främjas integrationsarbetet genom att skapa mänskliga mötesplatser och genomföra aktiviteter som invånarna och främst nya svenskar uttalar önskemål kring. Dessa nätverk motverkar utanförskap och segregering genom att bygga broar till delaktighet och gemenskap i samhället.

Centerpartiet i Borås

 • Önskar prioritera frågor om lokal demokrati och medborgarnas påverkansmöjligheter kommunens verksamhet
 • Eftersträvar jämställdhet och mångfald vid valet av våra företrädare i politiska beslutsforum
 • Värnar och vill utveckla demokrati- och integrationsplattformar
 • Vill stärka våra idéburna organisationers självständiga och oberoende roll som ”röstbärare” och opinionsbildare
 • Anser att politiska beslut och kommunal service ska innebära lika villkor i hela kommunen
 • Föreslår att brukarråd med beslutsmakt avseende lokal utveckling ska tillskapas inom Lokala utvecklingsnämndens ansvarsområde
 • Vill verka för att kommunens beslut fattas utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • Arbetar för att integritetsperspektiv ska prägla alla beslut som rör invånarna
 • Vill skapa förutsättningar för ungdomar att kunna medverka i samhällsarbetet
 • Vill verka för effektiviserande, och för medborgarna positiv, samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen
 • Vill verka för självbestämmande, valfrihet, likabehandling och mångfald inom den offentliga sektorn
 • Önskar stimulera frivilliginsatser, volontärarbete och engagera den sociala ekonomin inom fler samhällsområden
 • Önskar en livskraftig utveckling på lika villkor i hela kommunen