Hur ser tillsynen och tillståndsgivningen ut för bottentrålning i Natura 2000-områden

12 april 2012 | Lena Ek

Jag har tidigare redovisat att jag är beredd att agera om nya uppgifter skulle visa att skyddet av de marina Natura 2000-områdena är bristfälligt. Det är våra länsstyrelser som har ansvar för tillsynen i fråga om verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i marina Natura 2000-områden.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Medlemsstaterna har sedan år 1993 avgränsat små och stora geografiska områden för att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU. Naturvårdsverket samordnar det svenska arbetet med Natura 2000-områden. Regeringen beslutar vilka områden som bör ingå i nätverket. Länsstyrelserna har sedan i uppgift att ta fram bevarandeplaner för varje område, i samråd med markägare och andra berörda.

Greenpeace rapportering om påstådda brister i både tillsyn och tillståndssökning väcker en mängd frågor. Jag kommer därför att skriva ett brev till berörda landshövdingar och be om redovisning när det gäller hur länsstyrelserna informerar kring tillståndsgivningen för bottentrålning i Natura 2000-områden, hur många tillstånd som är sökta och beviljade samt hur tillsynen sker i dessa viktiga områden.