Magnus Svensson

Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg & Gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn

PM ang C:s nya idéprogram

18 december 2012 | Magnus Svensson

Kommentarer kring Centerpartiets förslag till nytt idéprogram – ”En hållbar framtid”

Efter ett års arbete och dialog med de flesta kommunkretsar i landet och där 10 000 personer på olika sätt har deltagit i processen, så presenterade i dag Centerpartiets idéprogramsgrupp sitt förslag till nytt idéprogram – ”En hållbar framtid”.

- Det är efter en grundlig process och bred förankring som Centerpartiets idéprogramsgrupp lägger sitt förslag. En process som har varit öppen och möjlig att påverka för alla som har haft synpunkter och har velat bidra, helt olikt det sätt som partier brukar utforma sina politiska program på. Centerpartiet förstärker på detta sätt sin position som det mest öppna och transparanta partiet.

- Det är ett mycket visionärt idéprogram som beskriver hur Centerpartiet vill se det framtida Sverige och världen.

-  Det slår fast att vi är ett liberalt decentralistiskt parti.

-  Att landsbygdsfrågorna ges stort utrymme gläder mig mycket och att programmet återspeglar den tradition som finns i partiet kring en levande landsbygd och att hela Sverige skall leva.

- Decentralismen och federalismen har en tydlig plats i programmet. Det framgår tydligt att vi vill ge mer makt till människan, men öppnar även för en regionalisering och kommunalisering av både skattebaser och lagstiftning

- Miljöfrågorna och en hållbar värld fortsätter att vara en bärare för partiet. Människan är helt beroende av naturens resurser. Om vi förstör eller förbrukar dessa resurser begränsas människors och kommande generationers frihet.

-  Civilsamhällets kraft lyfts väldigt tydligt i programmet. Att de frivilliga insatser som människor gör själva eller i samarbete med andra är ryggraden i samhällskroppen.

Jag är mycket nöjd med den programskrivning som gruppen har tagit fram. Jag ser nu fram emot att i debatt och dialog med Centerpartiet i länet ta fram synpunkter och åsikter som kommer att framföras på Centerpartiets framtidsstämma den 22-24 mars när vi ska ”klubba” vårt nya idéprogram.

Länk till hela idéprogrammet hittar du här http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%c3%a9program/En%20h%c3%a5llbar%20Framtid-f%c3%b6rslag.pdf

För mer kommentarer kring detta kontakta Magnus Svensson, Distriktsordförande Centerpartiet i Gävleborg

(Detta är ett pressmeddelande som skickades av mig idag)